het uitvoeren van een overdrachtsbedrijf

reclame

een licentienemer mag reclame maken, tenzij het:

  • onjuist, misleidend of bedrieglijk is, of
  • in strijd is met wetten (waaronder de Competition and Consumer Act 2010 van het Gemenebest, de Fair Trading Act 1987 en andere relevante wetgeving).

reclame valt ook onder de wet, Afdeling 4 – reclame en voorstellingen.

controleverslagen van transporteurs

de jaarlijkse controleperiode eindigt op 30 juni van elk jaar (onder de rubrieken 75 en 76). Het accountantsverslag moet uiterlijk op 30 September van elk jaar, binnen drie maanden na het einde van de controleperiode, worden ingediend. Ga naar de pagina trustrekeningen en auditvereisten voor meer informatie.

registratie

een licentiegever moet originelen of kopieën van alle documenten bewaren voor elke transactie die door de licentienemer of diens werknemers wordt uitgevoerd. De gegevens betreffende een transactie moeten in een afzonderlijk dossier voor die transactie worden bewaard. Registers moeten door de licentienemer gedurende zeven jaar worden bewaard, tenzij zij op wettige wijze aan een andere licentienemer of een beoefenaar van juridische beroepen zijn overgedragen. Alle boeken en bescheiden moeten in het Engels zijn. Deze vereisten zijn uiteengezet in Deel 6 van de verordening inzake vergunningen voor transporteurs 2021.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

een licentienemer vereist dekking door een goedgekeurde polis bij het verrichten van werkzaamheden als transporteur. Alle gelicentieerde transporteurs die momenteel transportwerk doen, moeten ervoor zorgen dat ze verzekerd zijn onder een beleid van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vereist door clausule 6 van de transporteurs Licentieverordening 2021).

een transporteur die momenteel in de praktijk werkt, moet:

  • verzekerd zijn in het kader van een goedgekeurde beroepsaansprakelijkheidsverzekering die van kracht is ten aanzien van de licentienemer of zijn of haar werkgever, of
  • alleen overdrachtswerk verrichten in de hoedanigheid van een werknemer van een conformerende rechtspraktijk.

bij het plannen van een verlengde pauze dienen transporteurs met een vergunning bij hun brancheorganisatie de status van hun polisdekking te controleren. Ze moeten ervoor zorgen dat ze gedekt zijn totdat ze stoppen met werken. Na een verlengde pauze moet een licentienemer er met zijn branchevereniging voor zorgen dat zijn verzekeringspolis is hersteld voordat hij opnieuw aan het werk gaat.

Details van de goedgekeurde polis vallen onder de order Conveancers Licensing (Approved Professional Indemnity Insurance Policy) 2017, die te vinden is op de website van de NSW-wetgeving. Op 1 juli 2021 wordt dit bevel gewijzigd door de Conveancers Licensing Amendment (Approved Professional Indemnity Insurance) Order 2021, die de goedgekeurde conveancers’ professional indemnity insurance voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 voorschrijft als de:

  • Master polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering (polisnummer LPS022960493) van AAI Limited (handelend als Vero Insurance).

dit is de enige huidige beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gelicentieerde transporteurs die door de commissaris is goedgekeurd.

Download een kopie van de Commissioner ‘s guidelines for approval of licensed conveyancer’ s professional indemnity insurance polis (PDF, 101.54 KB)

bezoek de website van het Australian Institute of Conveyancers voor meer informatie over de verzekeringsdekking.

Leave a Reply