Wat is het verschil tussen onroerend goed en financiële middelen in familierecht en waarom maakt het uit?

het is algemeen aanvaard dat onroerend goed voor familierechtelijke doeleinden onroerend goed omvat, buitenlands onroerend goed, bankrekeningen, beleggingen in aandelen, belangen in een bedrijf of een vennootschap, zeggenschap over trustactiva, voertuigen, aanspraken op overslag, juwelen, huishoudelijke meubels en persoonlijke bezittingen.

onroerend goed kan ook “notionele add-backs” omvatten voor die activa die niet langer bestaan, maar weer in de activapool moeten worden toegevoegd op basis van het feit dat het een voortijdige verdeling van onroerend goed was. Wanneer bijvoorbeeld wordt beweerd dat een partij na de scheiding geld heeft verspild, worden de uitgaven van die middelen behandeld alsof de partij een voorschot op hun recht heeft ontvangen en weer aan de activapool is toegevoegd.

de gerechten hebben echter geoordeeld dat de volgende bestanddelen geen eigendom zijn:

1. Zakelijke goodwill die persoonlijk en niet commercieel is;
2. Niet-overdraagbare licenties, niet-overdraagbare rechten of belangen;
3. Een verwachting van het ontvangen van een erfenis van iemand die nog leeft. Maar zie de financiële middelen hieronder;
4. Een lopende vordering tot schadevergoeding wegens lichamelijk letsel;
5. Een vermogen om geld te lenen.

de rechtbanken hebben geoordeeld dat, hoewel de volgende posten hieronder voldoen aan de definitie van onroerend goed, ze moeten worden uitgesloten van de activapool die beschikbaar is voor splitsing:

1. Een erfenis ontvangen laat in het huwelijk als andere activa zorgen voor een rechtvaardig resultaat. Merk op dat de erfenis nog steeds in aanmerking wordt genomen als een “financiële bron” die beschikbaar is voor de partij die de erfenis heeft ontvangen;

2. Een erfenis ontvangen nadat de partijen uit elkaar gingen. Ook hier zou de erfenis na de scheiding nog steeds in aanmerking worden genomen als “financiële middelen” die beschikbaar zijn voor de partij die de erfenis heeft ontvangen;

de term “financiële middelen” is niet gedefinieerd in de wet. Een “financiële middel” kan worden beschouwd als iets dat geen eigendom is dat in de activapool is opgenomen, maar is een factor waarmee de rechter rekening moet houden krachtens artikel 75, lid 2, onder o), van de wet omdat het een toekomstig financieel voordeel voor één partij heeft. De term “financiële middelen” is vrij breed en kan betrekking hebben op het belang van een begunstigde in een discretionair vertrouwen en het vermogen van een partij om middelen aan te trekken, zoals door middel van leningen. Het zal in principe middelen omvatten die de mogelijkheid hebben om een inkomen te genereren. Andere voorbeelden van een” financiële middelenbron ” zijn:

1. Lange dienstverlof indien waarschijnlijk in de vorm van contanten;
2. Een toekomstig pensioenrecht;
3. Belastingverliezen;
4. Een verwachte overerving;
5. Overseas superannuation.

het praktische gevolg is dat wanneer u iets hebt dat geen eigendom is, maar dat een partij in de toekomst financieel voordeel kan opleveren, kan worden aangevoerd dat het een “financiële middel” is waarmee rekening moet worden gehouden krachtens artikel 75, lid 2, onder o), van de wet. Het verschil tussen onroerend goed en “financiële middelen” is van belang omdat de rechtbank er uiteindelijk van overtuigd moet zijn dat de voorgestelde beschikkingen rechtvaardig en billijk zijn, dat wil zeggen eerlijk. De werking van artikel 75, lid 2, onder o), van de wet helpt de rechter om ervoor te zorgen dat de beschikkingen rechtvaardig en billijk zijn door ervoor te zorgen dat de financiële middelen in aanmerking worden genomen.

Leave a Reply